Advisering over uw nalatenschap

U wilt uw erfenis goed regelen bij leven en na uw dood.

  • Het kan zijn dat uw wensen overeenkomen met de wettelijke regels van het erfrecht. Maar misschien is een testament  in uw situatie een betere oplossing.
  • Wellicht wilt u uw relatie met uw levenspartner beter vastleggen in een samenlevingscontract, of door  een huwelijk of geregistreerd partnerschap (met of zonder voorwaarden) aan te gaan. Hiermee bepaalt u wat van wie is, en komt u bij scheiding of overlijden niet voor verrassingen te staan.
  • Mogelijk wilt u wensen laten vastleggen in een levenstestament voor het geval u onverhoopt handelingsonbekwaam raakt. Zo houdt u de regie zelf in handen.
  • Uw onderneming verdient speciale aandacht. Een plan voor de voortzetting of opheffing geeft u en uw nabestaanden rust.

Samen met u inventariseer ik uw situatie, bespreek ik uw wensen en breng een advies uit. Daarnaast begeleid ik u bij de noodzakelijke vastlegging in notariële akten.

 Registratie van uw nalatenschap

Samen met u maken we bij leven vast een overzicht van uw privé- en/of bedrijfssituatie. Alle informatie leg ik voor u vast in uw persoonlijk Digitaal Nalatenschapsdossier. Dit dossier geeft een compleet beeld van uw testament, huwelijkse voorwaarden, eigendomsbewijzen van roerend- en onroerend goed, sleutellijst, (levens)verzekeringspolissen, bankrekeningen, effectenportefeuille, vorderingen en schulden, bedrijfssituatie etcetera. U kunt hierin ook uw uitvaartwensen laten opnemen.
Dit dossier kunt u altijd zelf inzien. Bij uw overlijden neemt dit dossier uw erfgenamen veel zoekwerk uit handen. Het maakt de afwikkeling van uw nalatenschap veel eenvoudiger.


A
fwikkeling van uw nalatenschap

Na uw overlijden is het aan uw erfgenamen om uw nalatenschap af te wikkelen. Ze moeten de uitvaart regelen en de erfenis beheren. Mogelijk moeten ze uw woning leegruimen en verkopen, of uw bedrijf opheffen. Uiteindelijk moeten ze de erfenis verdelen. Dat vraagt deskundigheid en tijd. Het zorgt in de praktijk vaak ook voor onderlinge spanningen.

U kunt voor deze werkzaamheden ook mij als onafhankelijke deskundige aanwijzen. Daarvoor kunt u mij als executeur in uw testament benoemen. Ook uw erfgenamen kunnen mij een volmacht geven om als executeur op te treden. Ik help uw erfgenamen graag bij de afwikkeling van uw nalatenschap. Hierdoor neem ik hen een hoop zorgen en (regel)werk uit handen.

Als executeur leg ik alle informatie over uw nalatenschap vast in uw Digitaal Nalatenschapsdossier. Elke erfgenaam kan dit dossier raadplegen en zo zien hoe het staat met de voortgang van de afwikkeling van de nalatenschap.

 

Begeleiding bij uw financiële zaken

Er kan een fase in uw leven komen dat u ondersteuning nodig heeft bij uw financiële zaken. Daarin kan ik u begeleiden. U kunt mij in uw levenstestament als gevolmachtigde aanwijzen voor uw vermogensrechtelijke zaken. Ik leg daarover dan verantwoording af aan u en zo nodig ook aan een toezichthouder (b.v. een familielid), zodat altijd duidelijk is hoe uw financiële belangen behartigd worden.